Strona główna * Kontakt


Stopa bezrobocia

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2019
  powiat bocheński 2.60
  powiat brzeski 4.70
  powiat chrzanowski 6.40
  powiat dąbrowski 10.00
  powiat gorlicki 4.60
  powiat krakowski 3.70
  powiat limanowski 6.80
  powiat m. Kraków 2.00
  powiat m. Nowy Sącz 2.70
  powiat m. Tarnów 4.20
  powiat miechowski 3.80
  powiat myślenicki 2.40
  powiat nowosądecki 7.80
  powiat nowotarski 5.40
  powiat olkuski 6.90
  powiat oświęcimski 5.10
  powiat proszowicki 4.40
  powiat suski 4.70
  powiat tarnowski 5.70
  powiat tatrzański 8.00
  powiat wadowicki 4.90
  powiat wielicki 4.10

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Stopa bezrobocia

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Stopa bezrobocia - procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej). Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.