Strona główna * Kontakt


Bezrobotni w wieku 55 lat i więcej

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 15.44
  powiat brzeski 15.83
  powiat chrzanowski 17.93
  powiat dąbrowski 10.57
  powiat gorlicki 15.08
  powiat krakowski 19.44
  powiat limanowski 11.61
  powiat m. Kraków 22.34
  powiat m. Nowy Sącz 17.46
  powiat m. Tarnów 17.69
  powiat miechowski 15.66
  powiat myślenicki 17.88
  powiat nowosądecki 13.05
  powiat nowotarski 14.53
  powiat olkuski 16.90
  powiat oświęcimski 20.51
  powiat proszowicki 12.75
  powiat suski 15.52
  powiat tarnowski 13.44
  powiat tatrzański 15.00
  powiat wadowicki 17.51
  powiat wielicki 20.04

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobotni w wieku 55 lat i więcej

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział bezrobotnych powyżej 55. roku życia w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.