Strona główna * Kontakt


Bezrobotni w wieku 55 lat i więcej

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2019
  powiat bocheński 19.63
  powiat brzeski 17.31
  powiat chrzanowski 18.18
  powiat dąbrowski 11.61
  powiat gorlicki 16.31
  powiat krakowski 19.86
  powiat limanowski 12.51
  powiat m. Kraków 21.91
  powiat m. Nowy Sącz 20.87
  powiat m. Tarnów 20.82
  powiat miechowski 15.48
  powiat myślenicki 17.32
  powiat nowosądecki 13.71
  powiat nowotarski 16.28
  powiat olkuski 16.77
  powiat oświęcimski 19.07
  powiat proszowicki 12.73
  powiat suski 16.05
  powiat tarnowski 15.72
  powiat tatrzański 17.48
  powiat wadowicki 18.43
  powiat wielicki 19.80

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobotni w wieku 55 lat i więcej

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział bezrobotnych powyżej 55. roku życia w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.