Strona główna * Kontakt


Bezrobotni dłużej niż 1 rok

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2019
  powiat bocheński 38.70
  powiat brzeski 39.80
  powiat chrzanowski 34.10
  powiat dąbrowski 41.80
  powiat gorlicki 34.60
  powiat krakowski 39.00
  powiat limanowski 34.80
  powiat m. Kraków 37.60
  powiat m. Nowy Sącz 21.60
  powiat m. Tarnów 40.70
  powiat miechowski 44.20
  powiat myślenicki 17.00
  powiat nowosądecki 44.40
  powiat nowotarski 30.10
  powiat olkuski 42.60
  powiat oświęcimski 35.30
  powiat proszowicki 38.80
  powiat suski 26.70
  powiat tarnowski 40.30
  powiat tatrzański 50.40
  powiat wadowicki 35.40
  powiat wielicki 40.50

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobotni dłużej niż 1 rok

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział bezrobotnych dłużej niż 1 rok w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.